പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾപ്രൊഫ. ആർ ബിന്ദു

ബഹു. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി


ശ്രീ പുനീത് കുമാർ ഐഎഎസ്

അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ് ,
സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്

ശ്രീ. എച്ച്. ദിനേശന്‍ ഐ.എ.എസ്

ഡയറക്ടർ
സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്