പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾപ്രൊഫ. ആർ ബിന്ദു

ബഹു. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി


ഡോ. ഷർമിള മേരി ജോസഫ് IAS

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ് ,
സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്

ശ്രീ. ചേതൻ കുമാർ മീണ IAS

ഡയറക്ടർ
സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്