പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾപ്രൊഫ. ആർ ബിന്ദു

ബഹു. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി


ശ്രീമതി റാണി ജോർജ് IAS

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ് ,
സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്

ശ്രീമതി എം അഞ്ജന IAS

ഡയറക്ടർ
സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്