സേവനങ്ങൾ

2015-ല്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ നയത്തില്‍ നിഷ്ക്കര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ ജസ്റ്റിസ്‌ ബോര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനായാണ് ജെന്‍ഡര്‍ സെല്‍ രൂപീകരച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ വിഭാഗത്തിന്‍റെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളുടെ എകോപനത്തിനും, നൂതന പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് ഇവരെ മുഖ്യധാരയില്‍ നിര്‍ത്തുന്നതിനുമായി ക്രിയാത്മകമായ സമീപനത്തോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം അനിവാര്യമാണ്. ഇതിലേയ്ക്കായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ വിഭാഗത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കൊണ്ട് 2018 ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ സെല്‍ രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ സെല്ലിലെ ജീവനക്കാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവര്‍ 1- പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഓഫീസര്‍ 2- പ്രൊജക്റ്റ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ 1- ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡര്‍ പ്രസ്തുത സെല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്‍റെ കീഴിലാണ്.

പ്രമാണങ്ങൾ

GOs TRANSGENDER CELL CONSTITUTED -ADMINISTRATIVE SANCTION