മന്ദഹാസം പദ്ധതി


ദാരിദ്യ്ര രേഖക്ക് താഴെയുള്ള വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്രിമ ദന്തങ്ങളുടെ പൂർണസെറ്റ് (denture) സൗജന്യമായി വെച്ചുകൊടുക്കലാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.


1. ദാരിദ്യ്ര രേഖക്ക് താഴെയുള്ള 60 വയസ്സ് തികഞ്ഞവർ.
2. പല്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവരും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഗീകമായി നഷ്ടപ്പെട്ട് അവശേഷിക്കുന്നവ ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പറിച്ചു നിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലുള്ളവർ.
3. കൃതിമ പല്ലുകൾ വെക്കുന്നതിന് അനിയോഗ്യമെന്ന് യോഗ്യത നേടിയ ദന്തിസ്റ്റ് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയവർ.
ഒരാൾക്ക് പരമാവധി ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായത്തുക 10,000 /-രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഭാഗീകമായി മാത്രം പല്ലുകൾ മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ഓരോഘട്ടത്തിൽ 1500 ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞടുപ്പിലെ മുൻഗണന മാനദണ്ഡം ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന എന്നായിരിക്കും. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ട ഘടകങ്ങലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയവർക്ക് മുൻഗണന നല്കുന്നതും പ്രായം കുറഞ്ഞവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതുമായിരിക്കും.

അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ:
(a) യോഗ്യത നേടിയ ദന്തിസ്റ്റ് നൽകിയ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അനുയോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ.്
(b) BPL തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖ (റേഷൻ കാർഡ് / BPL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / വില്ലജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
(c) വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ (ആധാർ / ഇലെക്ഷൻ ID/ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് )
(d) മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ മന്ദിരങ്ങളിലെ വരുമാനമില്ലാത്ത താമസക്കാർക്ക് പ്രതേക പരിഗണന നൽകുന്നതായിരിക്കും.

ടാർജെറ്റ്‌ ഗ്രൂപ്പ്

വയോജനങ്ങള്‍

പ്രമാണങ്ങൾ

GOs Mandahasam scheme- Government order
GOs Mandahasam scheme
Application Forms Mandahasam scheme