ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ സെല്‍ രൂപീകരിക്കല്‍


2015-ല്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ പോളിസിയില്‍ നിഷ്ക്കര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകാരമാണ് ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ സെല്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വിഭാഗത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളുടെ എകോപനത്തിനും, നൂതന പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് ഇവരെ മുഖ്യധാരയില്‍ നിര്‍ത്തുന്നതിനുമായി ക്രിയാത്മകമായ സമീപനത്തോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം അനിവാര്യമാണ്. ഇതിലേയ്ക്കായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ വിഭാഗത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ സെല്‍ രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ വിഭാഗത്തിലെ വ്യക്തികള്‍ തന്നെയാണ് ജീവനക്കാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഓഫീസര്‍-1
പ്രൊജക്റ്റ്‌ അസ്സിസ്സന്‍റ്-2
ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡര്‍-1

പ്രസ്തുത സെല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്ത് സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്‍റെ കീഴിലാണ്.
 

ടാർജെറ്റ്‌ ഗ്രൂപ്പ്

ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍

പ്രമാണങ്ങൾ

GOs TRANSGENDER CELL CONSTITUTED -ADMINISTRATIVE SANCTION