ഓഫീസുകൾ

0471-2306040
e: swdkerala@gmail.com
സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടറേറ്റ്, അഞ്ചാം നില, വികാസ് ഭവന്‍, പി.എം.ജി, തിരുവനന്തപുരം
Locate us on Google Maps

സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടറേറ്റ്

ഓഫീസ് ടൈപ്പ് : | കോർപ്പറേഷൻ :തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ

The Directorate of Social Justice is the main arm of the Social Justice Department. The Directorate is the State Government machinery, which acts as the nodal implementing organisation for all the programmes of the State Government as well as programmes of Central Government.


സേവനങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാകുന്നവ

The Department also ensures proper implementation of important social welfare legislation through the Directorate. Various kinds of financial assistances to the needy in the State are also provided through the Directorate.

Latest News


Latest News

ഓഫീസ് ഹെഡ്

 
CHETAN KUMAR MEENA IAS
Director
0471-2306040

ഞങ്ങളുടെ ടീം

 
JALAJA S
Additional Director

 
Subhash Kumar K V
Joint Director

 
Preethy Wilson
Assistant Director

 
AMBIKADEVI D
Senior Finance Officer

 
JISHA T JOSHUA
Administrative Officer

 
Pradeep P
Senior Superintendent

 
Ajilal S
Junior Superintendent

 
S DEEPA KRISHNAN
Law Officer

 
Deepa B K
Junior Superintendent

 
Bindu US
Junior Superintendent

 
Harikumaran Nair A K
Senior Superintendent

 
Harikumar R S
Senior Superintendent

 
Sasikala G
Fair Copy Superintendent

 
Rejani T
Junior Superintendent

 
Sreeja Chandran
Senior Superintendent

 
Binesh G
Junior Superintendent

 
RAJESH D L
Junior Superintendent