സ്ഥാപനങ്ങൾ

പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ ഓഫീസ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ

ആശാഭവന്‍

മാനസിക രോഗം ഭേദമായിട്ടും ആരും സുശ്രൂഷിക്കാന്‍ ഇല്ലാതെ നിരാലംബരായി കഴിയുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാപനം.