ഹെഡ് ഓഫീസ്

സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടറേറ്റ്
  • സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടറേറ്റ്, അഞ്ചാം നില, വികാസ് ഭവന്‍, പി.എം.ജി, തിരുവനന്തപുരം
  • ഇമെയിൽ :swdkerala@gmail.com
  • ഫോൺ : 0471-2306040

പ്രവൃത്തി സമയം

  • തിങ്കൾ - ശനി * - 10am to 5pm
  • രണ്ടാം ശനി - അവധി
  • ഞായർ - അവധി

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ?