You are here : Home ഗ്രാന്‍ഡ്‌ ഇന്‍ എയ്ഡ്

PostHeaderIcon ഗ്രാന്‍ഡ്‌ ഇന്‍ എയ്ഡ്

1.ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് യന്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന്/ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം (ADPI Scheme) - കേന്ദ്ര പദ്ധതി

ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവരുടെ ശാരീരിക വൈഷമ്യങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുകയും സാമ്പത്തിക നിലവാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഈടുറ്റതും യന്ത്രവല്‍കൃതവും ശാസ്ത്രീയമായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടതും ആധുനികവും നിലവാരമുള്ളതുമായ യന്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കുക വഴി അവരുടെ ശാരീരികവും സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ പുനരധിവാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതികൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

വാഹനാപകടത്തില്‍ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചവര്‍, മാനസികമായി വൈകല്യം സംഭവിച്ചവര്‍, കേള്‍വിക്ക് വൈകല്യമുള്ളവര്‍, കാഴ്ചയ്ക്ക് വൈകല്യമുള്ളവര്‍ മുതലായവര്‍ക്കാണ് യന്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം
1) ഏതു പ്രായത്തിലുമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
2) ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവരാണെന്നും നിശ്ചിത ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാന്‍ സജ്ജരാണെന്നും കാണിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.
3) തൊഴിലുള്ള/സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തിയ അല്ലെങ്കില്‍ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയുള്ള വ്യക്തികളും മാസ വരുമാനം 10000/ രൂപയില്‍ കവിയാത്തവരും.
4) ആശ്രതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതാപിതാക്കളുടെ/രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ മാസവരുമാനം 10000/ രൂപയില്‍ കവിയരുത്.
5) ഇതേ ആവശ്യത്തിനായി കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍, പ്രാദേശിക ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നും സഹായം ലഭിച്ചവരായിക്കരുത് അപേക്ഷകര്‍. എന്നാല്‍ 12 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍കള്‍ ഈ സമയപരിധി 1 വര്‍ഷമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എ ഡി പി ഐ പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍
1) നിഷ് (NISH), പൂജപ്പുര
2) കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗ കോര്‍പ്പറേഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം
3) ട്രോപ്പില്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഫൌണ്ടേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ, തൃശ്ശൂര്‍

എ ഡി പി ഐ പദ്ധതി പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകയും വരുമാന പരിധിയും താഴെ പറയുന്നു:

ആകെ വരുമാനം സഹായധനം
പ്രതിമാസം 6500/ രൂപ വരെ മുഴുവന്‍ ചിലവും
പ്രതിമാസം 6501/ രൂപ മുതല്‍ 10000/ രൂപ വരെ യന്ത്രം/ഉപകരണത്തിന്റെ വിലയുടെ 50%

 

 

 

 

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>

2.ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കായുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ദീനദയാല്‍ ഡിസേബിള്‍ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ സ്കീം പ്രകാരമുള്ള ഗ്രാന്റ് ഇന്‍ എയ്ഡ് - (Revised DDRS Scheme) - കേന്ദ്ര പദ്ധതി

ദീനദയാല്‍ ഡിസേബിള്‍ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ സ്കീം പ്രകാരം, അന്ധ, ബധിര, ശാരീരിക, മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സ്കൂളുകള്‍ മുതലായ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന സര്‍ക്കാരിതര സംഘടനകള്‍ക്ക് ഗ്രാന്റ് ഇന്‍ എയ്ഡ് വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നു.

ഡി ഡി ആര്‍ എസ് പദ്ധതിക്ക് സാമൂഹിക നീതി-ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയം മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുകയും താഴെ പറയുന്നവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന സര്‍ക്കാരിതര സംഘടനകള്‍ക്ക് ഗ്രാന്റ ഇന്‍ എയ്ഡ് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു:

1) വൊക്കേഷണല്‍ ട്രയ്നിംഗ് സെന്ററുകള്‍
2) താമസസൌകര്യത്തോടുകൂടിയ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പുകള്‍
3)ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കായുള്ള പ്രത്യേക സ്കൂളുകള്‍
4) മസ്തിഷ്കാഘാതം ബാധിച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി
5) വിദ്യാലയപൂര്‍വ പരിപാടിയും തുടക്കത്തിലെയുള്ള ഇടപെടലും പരിശീലനവും
6) ഗാര്‍ഹിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുനരധിവാസ പരിപാടി/ഗാര്‍ഹിക പരിപാലന പരിപാടി
7) കുഷ്ഠരോഗം ഭേദമായവര്‍ക്ക് (LCPs) വേണ്ടിയുള്ള പുനരധിവാസ പരിപാടി
8) സര്‍വേ, തിരിച്ചറിയല്‍, ബോധവല്‍ക്കരണം, സംവേദനക്ഷമമാക്കല്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികള്‍
9) സാമൂഹിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുനരധിവാസത്തിനുള്ള പരിപാടികള്‍
10) മനുഷ്യ വിഭവ വികസനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി.
11) സെമിനാറുകള്‍/വര്‍ക്ക്ഷോപ്പുകള്‍/ഗ്രാമീണ ക്യാമ്പുകള്‍
12) നിയമ കൌണ്‍സിലിംഗ്, നിയമ സഹായം, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ പരിശോധനയും വി        വണ്ടിയുള്ള പരിപാടി
18) മാനസികരോഗം സുഖപ്പെട്ടവരുടെയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും പുനരധിവാസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഹാഫ് വേ ഹോമുകള്‍
19) വ്യത്യസ്ത ശാരീരിക സവിശേഷതകള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ജില്ലാ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ (DDRCs). പദ്ധതിയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള അര്‍ഹമായ ധനസഹായത്തിന്റെ 90 ശതമാനം വരെ പരാമാവധി പിന്തുണ.

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>

3. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കായി അഭയകേന്ദ്രങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് ഇന്‍ എയ്ഡ് (സംസ്ഥാന പദ്ധതി)

ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കായി അഭയകേന്ദ്രങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു അന്തേവാസിക്ക് 200/ രൂപ ക്രമത്തിലാണ് ധനസഹായം നല്‍കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിലെ അന്തേവാസികളുടെ എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. 2009-10 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ മൊത്തം ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2.66 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. ഇതില്‍ 2,29,367/ രൂപ വിനിയോഗിച്ചു.

4. മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംയോജിത പരിപാടി - മുതിര്‍ പൌരന്മാരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി

പാര്‍പ്പിടം, ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യ ശിശ്രൂഷ, വിനോദാവസരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ നല്‍കികൊണ്ട് മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സര്‍ക്കാര്‍/സര്‍ക്കാരിതര സംഘടനകള്‍/പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍/പ്രാദേശിക ഭരണനിര്‍വഹണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി മൊത്തിത്തില്‍ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ ശേഷി വികസനത്തിന് സംഭാവന നല്‍കികൊണ്ട് ഉല്‍പാദനക്ഷമവും പ്രവര്‍ത്തനനിര്‍ഭരവുമായ പ്രായവര്‍ദ്ധനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
താഴെ പറയുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കായി പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍/പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങള്‍, അര്‍ഹരായ സര്‍ക്കാരിതര സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ എന്നിവയ്ക്കാണ് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്:

(1) ഭക്ഷണം, പാര്‍പ്പിടം, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുതിര്‍ന്നവരുടെ ആരോഗ്യ ശിശ്രൂഷ എന്നിങ്ങനെ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികള്‍;
(2) തലമുറാനന്തര ബന്ധം, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികള്‍/യുവാക്കളും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പരിപാടികള്‍;
(3) പ്രവര്‍ത്തനനിരഭരവും ഉല്‍പാദനക്ഷമവുമായ പ്രായ വര്‍ദ്ധനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികള്‍;
(4) മുതിരന്‍ പൌരന്മാര്‍ക്ക് സ്ഥാപനപരവും സ്ഥാപനേതരവുമായ ശ്രദ്ധ/സേവനങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള്‍;
(5) പ്രായ വര്‍ദ്ധനയുടെ മേഖലയില്‍ ഗവേഷണവും പക്ഷസമര്‍ദ്ധനവും ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികളും;
(6) മുതിര്‍ പൗരന്മാരുടെ താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന മറ്റേതൊരു പരിപാടിയും

പദ്ധതിക്കുള്ള പിന്തുണയുടെ അളവ്

(1) പദ്ധതിയില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ചിലവിന്റെ 90% വരെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കുകയും ബാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടന/സ്ഥാപനം വഹിക്കുകയും വേണം.
(2) മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ പരിപാടികളും സേവനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്കൂളുകള്‍, കോളേജുകള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, അംഗീകൃത യുവജനസംഘടനകളായ നെഹ്രു യുവക് കേന്ദ്ര സംഘദന്‍ (NYKS), നാഷണല്‍ സര്‍വ്വീസ് സ്കീം (NSS) എന്നിവയ്ക്ക് പദ്ധതിയില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടികള്‍ക്ക് ചിലവാകുന്ന 100% തുകയും സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കും.

നടപ്പിലാക്കല്‍ ഏജന്‍സികള്‍

മന്ത്രാലയം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും വ്യവസ്തകള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സഹായം അനുവദിക്കും;
(1) പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍/പ്രാദേശിക ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍
(2) സര്‍ക്കാരിതര സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍
(3) സ്വയംഭരണ/അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളായി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപം കൊടുത്ത സംഘടനകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍.
(4) സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ചാരിറ്റബിള്‍ ആശുപത്രികള്‍/നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകള്‍, അംഗീകൃത യുവജനസംഘടനകളായ നെഹ്രു യുവകേന്ദ സംഘദന്‍ മുതലായവ (NYKS).
(5) ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍/ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കാറുണ്ട്.

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>

5. മദ്യാസക്തിയും മയക്കുമരുന്നു ദുരുപയോഗവും തടയാനുള്ള പദ്ധതി
കേന്ദ്ര സാമൂഹികനീതി-ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കിയ മദ്യാസക്തിയും പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ (മയക്ക് മരുന്ന്) ദുരുപയോഗവും തടയാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍, സേവനങ്ങളുടെ വിതരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സര്‍ക്കാരിതര സംഘടനകളില്‍ നിക്ഷിപ്തമാക്കുകയും നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഗ്രാന്റ് തുകയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും (90%) മന്ത്രാലയം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 
മദ്യാസക്തിയും മയക്കുമരുന്നു ദുരുപയോഗവും തടയാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യവും ലക്ഷ്യവും താഴെ പറയുന്നു:

1) ആസക്തി തടയുന്നതിനും ആസക്തരായവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരിതര സംഘടനകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുക.
2) മദ്യാസക്തിയും മയക്കുമരുന്നു ദുരുപയോഗവും വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനാകെ തന്നെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദോഷവശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തുകയും ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുകയും ചെയ്യുക.
3) ആസക്തി തടയുന്നതിനും ആസക്തരായവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്കാരാധിഷ്ഠിത മാതൃകകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുക.
4) ആസക്തരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൌണ്‍സിലിംഗിനും രോഗാനന്തര പരിചരണത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുമായി സമ്പൂര്‍ണ സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുകയും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക.
5) ആസക്തി ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തവും പൊതുജന സഹകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
6) ആസക്തിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളവരും അങ്ങനെ ആപകട സാധ്യത കൂടിയവരുമായ വ്യക്തികള്‍ക്കും കൂട്ടായ്മകള്‍ക്കുമിടയില്‍ കൂട്ടായ മുന്‍കൈകളും സ്വയം സഹായ സംരംഭങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
7) ആസക്തി നിര്‍മ്മാര്‍ജന മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മില്‍ പ്രായോഗിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക.

പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന നിയമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സഹായം ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ട്:
1) സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആക്ട്, 1860 (XXI of 1860) പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ തതുല്യമായ ഏതെങ്കിലും ചട്ടത്തിനോ അല്ലെങ്കില്‍ ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചട്ടത്തിനോ കീഴില്‍ രജിസ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റികള്‍.  
2) രജിസ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പൊതു ട്രസ്റ്.
3) കമ്പനി ആക്ട്, 1956-ലെ സെക്ഷന്‍ 25ന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കമ്പനി.
4) ഒരു സര്‍ക്കാരോ പ്രാദേശികഭരണ സ്ഥാപനമോ പൂര്‍ണമായും സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ ഭരണ നിര്‍വഹണം നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടന/സ്ഥാപനം.
5) സാമൂഹിക നീതി-ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനം.
മുകളില്‍ നിര്‍വചിച്ചിട്ടുള്ള അര്‍ഹരായ സംഘടനകള്‍ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കൂടി പാലിക്കുന്നവയായിരിക്കണം:
1) കൃത്യമായ ഭരണനിര്‍വഹണ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിന്റെ അധികാരം, കടമകള്‍, ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിവ വ്യക്തമായി നിര്‍വചിക്കപ്പെടുകയും എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവ ആയിരിക്കണം.
2) പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും അനുഭവജ്ഞാനവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം.
3) ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ കൂട്ടായ്മയുടെയോ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനുവേണ്ടി നടത്തുന്നതാവരുത്.
4) കുറഞ്ഞത് മൂന്നു വര്‍ഷമായെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാവണം.
5) ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉളളതായിരിക്കണം. ഗ്രാന്റ് സംഖ്യയുടെ 90 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സഹായം ലഭിക്കില്ല. അംഗീകൃത ചിലവുകളുടെ ബാക്കി തുക നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സിയുടെ സ്വന്തം വിഭവങ്ങളില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റികള്‍, സാമൂഹിക സേവന മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകള്‍ തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകൃത ചിലവിന്റെ 100 ശതമാനവും തിരികെ ലഭിക്കും.

സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുക:
1) ബോധവല്‍ക്കരണത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം
2) മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള്‍
3) ചികിത്സാ-പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍
4) തൊഴില്‍ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള്‍
5) ലഹരി മുക്തി ക്യാമ്പുകള്‍
6) മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനുള്ള എന്‍ ജി ഒ ഫോറം
7) സാമൂഹികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുനരധിവാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകള്‍
8) സാങ്കേതിക കൈമാറ്റവും മനുഷ്യവിഭവ വികസനവും
9) സര്‍വേകള്‍, പഠനങ്ങള്‍, വിലയിരുത്തലുകള്‍, ഗവേഷണം
10) പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
11) പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി സംഘടനകള്‍/സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടൊപ്പം നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>