You are here : Home സാമ്പത്തിക സഹായം

PostHeaderIcon സാമ്പത്തിക സഹായം

1. തടവുകാരുടെ മക്കള്‍ക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം

പദ്ധതി ഇനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
ധനസഹായ രീതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
വിവരണം അറിയാവുന്നതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരില്‍ നിരവധി പേര്‍ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തടവിലാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ തിരിച്ചടികള്‍ ഏറ്റവും നേരിടുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇവര്‍ സാമൂഹ്യ വിലക്കിന് ഇരയാവുന്നു. സാമ്പത്തിക പരാധീനതകള്‍ മൂലം ഇവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ശൈശവ കാലത്തുതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭാവിയില്‍ നിരവധി തിരിച്ചടികള്‍ക്ക് കാരണമാവുകയും ഒരു പക്ഷെ അതുവഴി സമൂഹത്തില്‍ പുതിയ കുറ്റവാളികള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ തടവുകാരുടെ കുട്ടികള്‍
നേട്ടങ്ങള്‍ 1) പത്താം ക്ളാസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം പരമാവധി 6000/ രൂപ നിരക്കില്‍ പ്രതിമാസം 500/ രൂപ വീതം നല്‍കും.
2) പ്ളസ് ടു മുതല്‍ മുകളിലോട്ട് പ്രതിവര്‍ഷം പരമാവധി 12,000/ രൂപ നിരക്കില്‍ പ്രതിമാസം 1000/ രൂപ വീതം നല്‍കും.
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 1) 2 വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും മറ്റ് തടവുകാരുടെയും മക്കള്‍.
2) ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബം.
3) ഒരു തവണ മാത്രമേ സഹായം ലഭിക്കു.
എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ വഴി ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസുകളില്‍ അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം.

2. സ്ത്രീകള്‍ നാഥമാരായുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം

പദ്ധതി ഇനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
ധനസഹായ രീതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
വിതരണം കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ നാഥമാരായുളള കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും ശോചനീയ അവസ്ഥകളില്‍ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കികൊണ്ട് ഈ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് ഒരു ഒറ്റത്തവണ സഹായമാണ്.
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ സ്ത്രീകള്‍ നാഥകളായ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികള്‍
നേട്ടങ്ങള്‍ എസ് എസ് എല്‍ സി മുതല്‍ പ്ളസ് ടു വരെ 250/ രൂപയും ഡിഗ്രി മുതല്‍ മേലോട്ട് 500/ രൂപയും സഹായമായി ലഭിക്കും.
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 1) ബി പി എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍-(എച്ച് ഐ വി/എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ചവര്‍, സാമൂഹികമായി വിവേചനം നേരിടുന്നവര്‍, യുദ്ധ വിധവകള്‍ എന്നിവര്‍ ദാരിദ്യ്ര രേഖയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിലും സഹായത്തിന് അര്‍ഹരാണ്).
2) ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രമേ സഹായത്തിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കു.
3) എതെങ്കിലും സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ സഹായത്തിന് അര്‍ഹരായിരിക്കില്ല. ഇത് തെളിയിക്കുന്നതിനായി കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള്‍ മേധാവിയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം അംഗന്‍വാടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വഴി ശിശു വികസന പ്രൊജക്ട് ഓഫീസര്‍ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ജില്ല സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍, അപേക്ഷ ഫോം ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

3. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍

സ്കൂളുകള്‍, കോളേജുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവരും പ്രഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍, സാങ്കേതിക പരശീലനം എന്നിവ നടത്തുന്നവരുമായ ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ നല്‍കി വരുന്നു. അപേക്ഷകരുടെ വാര്‍ഷിക കുടുംബ വരുമാനം 36,000/ രൂപയില്‍ കൂടാത്തവരും പോയ വര്‍ഷത്തെ പരീക്ഷയില്‍ 40% മാര്‍ക്ക് നേടിയവരും ആയിരിക്കണം അപേക്ഷകര്‍. സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 2009-10 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 18,73,944/ രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

4. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കായുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട്

പദ്ധതി ഇനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
ധനസഹായ രീതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
വിവരണം G.O.(MS) 4/95 SWD, dated: 24-01-95 എന്ന ഉത്തരവിന്‍ പ്രകാരം ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കായുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തില്‍ കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ടായി ഒരു കോടി രൂപ ട്രഷറിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പലിശ, ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവരുടെ താഴെ പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കും.
1. സര്‍ജറി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ ചികിത്സ.
2. അപകടങ്ങള്‍മൂലം അംഗവൈകല്യം വന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക്.
3. വ്യത്യസ്ത ശാരീരിക സവിശേഷതകള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കായി നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളില്‍ പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി.
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വ്യക്തികള്‍
നേട്ടങ്ങള്‍ ഒരു വര്‍ഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി സഹായധനം 5000/ രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം അപേക്ഷകരുടെ വരുമാനം പ്രതിവര്‍ഷം 12,000/ പപദ്ധതി രൂപയില്‍ കൂടാന്‍ പാടില്ല.
എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍ ലഭ്യമാകും. പൂര്‍ണമായും പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ മതിയായ രേഖകള്‍ സഹിതം അതേ ഓഫീസില്‍ തന്നെ സമര്‍പ്പിക്കുക.

5.  അന്ധതയും അസ്ഥിതി വൈകല്യവുമുള്ള അഡ്വക്കേറ്റുമാര്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം

പദ്ധതി ഇനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
ധന സഹായ രീതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
വിവരണം അന്ധരും അസ്ഥിതി വൈകല്യം ബാധിച്ചവരുമായ അഡ്വക്കേറ്റുമാര്‍ക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം കുടുംബത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം 18,000/ രൂപയില്‍ അധികമാവരുത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അപേക്ഷകര്‍ക്ക് പുസ്തകങ്ങള്‍, പ്രൊവിഷണല്‍ സ്യൂട്ട്സ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായി 25,000/ രൂപ എക്സ്ഗ്രേഷ്യ നോണ്‍ റെക്കറിംഗ് ഫണ്ടായും 5 വര്‍ഷം വരെ പ്രതിമാസം 1000/ രൂപ റീഡേഴ്സ് അലവന്‍സായും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. എക്സ്ഗ്രേഷ്യ നോണ്‍ റെക്കറിംഗ് ഫണ്ടായി 2500/ രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ കോടതികളില്‍ പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്ന അന്ധരായ അഡ്വക്കേറ്റുമാര്‍
നേട്ടങ്ങള്‍ അവരുടെ തുടക്ക ചിലവുകള്‍ക്കായി 2,500/ രൂപ എക്സ്ഗ്രേഷ്യ ഗ്രാന്റായും വായിക്കാന്‍ ഒരു സഹായിയെ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അലവന്‍സായി 5 വര്‍ഷം പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപയും.
മസ്തിഷ്ക ആഘാതം മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റുമാര്‍ക്ക് തുടക്ക ചിലവുകള്‍ക്കായി 2,500/ രൂപ സഹായം ലഭിക്കും.
വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 18,000/ രൂപ.
എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം അപേക്ഷാ ഫോം ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസുകളില്‍ ലഭ്യമാകും. പൂര്‍ണമായും പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ മതിയായ രേഖകള്‍ സഹിതം അതേ ഓഫീസില്‍ തന്നെ സമര്‍പ്പിക്കുക.

6. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ  പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുമുള്ള വിവാഹ സഹായം

പേര് ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ  പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുമുള്ള വിവാഹ സഹായം
പദ്ധതി ഇനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
സഹായ രീതി കേരള സര്‍ക്കാര്‍
വിവരണം G.O.(MS)126/2006/SWD, dated: 16/3/2006 and G.O.(MS) 216/2007/SWD, dated: 30-03-2007 ഉത്തരവുകള്‍ പ്രകാരം ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന യുവതികള്‍ക്കും ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കും 10,000/ രുപ വിവാഹസഹായമായി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 509 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി 50,90,000/ രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തുന്നതിനായി ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന മാതാപിതാക്കളും.
നേട്ടങ്ങള്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒറ്റ തവണ സഹായമായി 10000/ രൂപ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍ ലഭ്യമാകും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ മതിയായ രേഖകള്‍ സഹിതം അതേ ഓഫീസില്‍ തന്നെ സമര്‍പ്പിക്കണം.

7. വൃദ്ധ സദനങ്ങളും ഡേ കെയര്‍ സെന്ററുകളും തുടങ്ങാന്‍ പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സഹായം.
സംസ്ഥാന വയോജന നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഭരണപരമായ ചിലവുകള്‍ നേരിടുന്നതിനായി 2 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി കൊണ്ട് വൃദ്ധ സദനങ്ങള്‍/ , ഡേകെയര്‍ സെന്ററുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള്‍ക്കായിരിക്കും. പ്രദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പ്രദാനം ചെയ്യും. ഇതിനായി പ്രദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഒരു അവലേകന കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നല്‍കും. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് തുടര്‍ ചിലവുകള്‍ വകുപ്പ് വഹിക്കും.
ഈ പദ്ധതിയില്‍ പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് താഴെ പറയുന്നു:

ഭൂമിയും കെട്ടിടവും
അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍
ദൈനംദിന അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍

ഹോമുകള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനായി പ്രദേശിക കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>

അനുബന്ധ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>

8. ഇര പുനരധിവാസ പദ്ധതി

പദ്ധതി ഇനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
ധന സഹായ രീതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
വിവരണം ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം, ചികിത്സ, പാര്‍പ്പിടം, വിളനാശം, വിദ്യാഭ്യാസം, വരുമാനോപാദികള്‍, ബലാത്സംഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളില്‍ ഇരകളായവര്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നു.
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഇരകളും മരിച്ച ഇരകളുടെ അശ്രിതരും (പുത്രന്‍/പുത്രി/മാതാപിതാക്കള്‍/പ്രായ പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത സഹോദരി/സഹോദരന്‍).
നേട്ടങ്ങള്‍ പരമാവധി ധനസഹായം 10000/ രൂപയാണ്. എന്നാല്‍, അര്‍ഹമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍, ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അദ്ധ്യക്ഷനായി ഇതിനു വേണ്ടി രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കമ്മിറ്റി ധനസഹായ സംഖ്യ നിശ്ചയിക്കും.

താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ധനസഹായം നല്‍കുന്നത്:

ചികിത്സ ചികിത്സാ ചിലവുകളില്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അതായത് മരുന്നു, ഉപകരണങ്ങള്‍, ആശുപത്രി ചിലവുകള്‍ മുതലായവ.

പാര്‍പ്പിടം കെട്ടിടത്തിനുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത ശേഷം തഹസില്‍ദാര്‍ നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ധനസഹായ തുക നിശ്ചയിക്കുന്നു.

വിളകളുടെ നാശം കൃഷി ഓഫീസര്‍ നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സഹായധനം നിശ്ചയിക്കുന്നു.

വരുമാനോപാദികള്‍ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ധനസഹായം നല്‍കുന്നു.

ബലാത്സംഗ കേസുകള്‍ ബലാത്സംഗ കേസുകളില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കും ചികിത്സ നല്‍കുന്നു. ഇത്തരം കേസുകളില്‍ കുട്ടികളെയും മുതിര്‍ന്നവരെയും ഓരേ വിഭാഗമായി കരുതുകയും ഈ വര്‍ഷം ധനസഹായം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിധവകള്‍/വിവാഹമോചനം നേടിയവരുടെ കേസുകള്‍ വരുന്ന സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പരിഗണിക്കും.
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 1) അപേക്ഷകര്‍ കേരളത്തില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരായിരിക്കണം. വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.
2) കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ആയിരിക്കണം ചികിത്സ. എന്നാല്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളുടെ സേവനം ലഭ്യമല്ലാത്ത ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ചികിത്സയും പദ്ധതിയുടെ പരിധിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കും.
3) ഹാജരാക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തുക അനുവദിക്കുന്നത്.
4) റോഡ്/വാഹന അപകടങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതല്ല.
5) ഇരകളുടെ അശ്രിതര്‍ കുട്ടികളാണെങ്കില്‍, അവര്‍ക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകുന്നതുവരെ ധനസഹായം ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിക്കും.
എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം സഹായധനത്തിന് അര്‍ഹരായ ആളുകള്‍, മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ക്രൈം റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ (എഫ് ഐ ആര്‍) പകര്‍പ്പ് എന്നിവ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസര്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.

അനുബന്ധ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവു ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


9. ദരിദ്രരായ കുറ്റവാളികളുടെ അശ്രിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള പദ്ധതി

പദ്ധതി ഇനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
ധനസഹായ രീതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍
വിവരണം ദരിദ്രരായ കുറ്റവാളികളുടെ അശ്രിതരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. വിഭവദരിദ്രരായ ഭാര്യമാര്‍, അവിവാഹിതരും തൊഴില്‍രഹിതരുമായ പുത്രന്മാര്‍, പുത്രിമാര്‍ തുടങ്ങിയവരെ സഹായിക്കുക/പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മുതിര്‍ന്ന കുട്ടികളെയും കുട്ടികള്‍ ഉള്ള സ്ത്രീകളെയും പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം കാലില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ കഴിവുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളെ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല.
നേട്ടങ്ങള്‍‌ ഒരു സമയം ഒരു കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി ധനസഹായം 10000/ രൂപയാണ്. ഇതൊരു വായ്പാധിഷ്ഠിത പരിപാടിയാണ്.
വായ്പയുടെ 30% അല്ലെങ്കില്‍ പരമാവധി 10000/ രൂപ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന ബാങ്കുകള്‍, കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍, കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍, കേരള സംസ്ഥാന പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സബ്സിഡിയായി നല്‍കും.
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 1) 7 വര്‍ഷമോ അതില്‍ കൂടുതലോ തടവു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കുറ്റവാളികളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അര്‍ഹരാണ്.
2) കുറ്റവാളി തടവു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കാലയളവില്‍ മാത്രമേ കുടുംബം സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അര്‍ഹരാവൂ.
3) കുറ്റവാളിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം വാര്‍ഷിക വരുമാനം 24,000/ രൂപയില്‍ കൂടുതലായിരിക്കരുത്.
4) ശിക്ഷയനുഭവിക്കുന്ന കുറ്റവാളിയല്ലാതെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലും എതിരെ ക്രിമിനല്‍ റെക്കോഡ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അയാളുടെ അശ്രിതര്‍ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയില്‍ പെടില്ല.
5) ഈ ഉദ്ദേശം മുന്‍നിറുത്തി ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരിക്കല്‍ മാത്രമേ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കൂ.
6) ഇതേ ആവശ്യത്തിന് മുന്‍പ് സാമ്പത്തിക സഹായം കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത അര്‍ഹതയുള്ള വ്യക്തിക്കായിരിക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം കൈമാറുക.
എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും ചിലവും അതത് വാര്‍ഡ് മെമ്പറുടെ/കൌണ്‍സിലറുടെ ശുപാര്‍ശാ കത്തും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം.
ലാഭകരമാകാവുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്ക് മാത്രമേ ധനസഹായം നല്‍കൂ. തുക സബ്സിഡിയായി കൈമാറുന്നതിനാല്‍, ഗുണഭോക്താവ് ആദ്യം ബാങ്കില്‍ നിന്നും വായ്പ ലഭ്യമാക്കുകയും പിന്നീട് പദ്ധതി പ്രകാരം സബ്സിഡി തുക ലഭ്യമാക്കിയാല്‍ മതിയെന്ന് ബാങ്കില്‍ നിന്നുള്ള സമ്മതിപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.
ആവശ്യമായ തുകയെ കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ പ്രബേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ വിവരം സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടറെ ധരിപ്പിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ല പ്രൊബേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി തുക വിതരണം ചെയ്യും.

അനുബന്ധ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവു ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക